1. Home
 2. Hướng dẫn các chức năng c...
 3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THÔNG TIN BUSINESS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THÔNG TIN BUSINESS

Bao gồm các tùy chọn:

 • Logo
 • Business Name
 • Address
 • Phone
 • Phone Number Receive SMS
 • Email
 • Email send message
 • Email receive message
 • Website URL

How can we help?