1. Home
  2. Friendly POS
  3. Redeem điểm thưởng thành Voucher cho khách

Redeem điểm thưởng thành Voucher cho khách

B1:Chọn khách hàng và đi tới Friendly POS, bấm “redeem rewards”

Redeem

B2: Nhập mật khẩu admin

Confirm password

B3: Chọn Voucher mà khách đủ điều kiện và theo ý khách muốn

Select vouchers
Nhập tên ở ô search, sau đó bấm Redeem ở cột redeem a voucher

B4: Hệ thống thông báo đã đổi thành công

Redeem success

How can we help?