1. Home
  2. Friendly POS
  3. Friendly POS và các chức năng

Friendly POS và các chức năng

Dưới đây là một bài tổng hợp về chức năng và ý nghĩa,hướng dẫn cách để bạn sử dụng FRIENDLY POS chuyên nghiệp nhất.

  • Bắt đầu với hệ thống FRIENDLY POS
  • Thêm và xóa dịch vụ vào thanh toán của khách
  • Lựa chọn phương thức thanh toán
  • Thêm điểm thưởng cho khách
  • Redeem điểm thưởng thành Voucher
  • Thanh toán cho một khách mà nhiều nhân viên làm
  • Những chức năng khác

How can we help?