Hướng dẫn các chức năng chính

  1. Home
  2. Hướng dẫn các chức năng chính
  3. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN DỊCH VỤ (SERVICES)

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN DỊCH VỤ (SERVICES)

Trên giao diện Service, chọn Add New để tạo dịch vụ mới hoặc Edit để chỉnh sửa dịch vụ đang có
Nhập các thông tin của dịch vụ, trong đó:

  • Duration: Thời lượng của dịch vụ
  • Point:
  • Product Charge:
  • Category: Phân vào nhóm dịch vụ nào?

Bấm Save/Add New để hoàn thành
Add and update services

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?