Friendly POS

  1. Home
  2. Friendly POS
  3. FRIENDLY POS và các chức năng

FRIENDLY POS và các chức năng

Dưới đây là một bài tổng hợp về chức năng và ý nghĩa,hướng dẫn cách để bạn sử dụng FRIENDLY POS chuyên nghiệp nhất.

  • Bắt đầu với hệ thống FRIENDLY POS
  • Thêm và xóa dịch vụ vào thanh toán của khách
  • Lựa chọn phương thức thanh toán
  • Thêm điểm thưởng cho khách
  • Redeem điểm thưởng thành Voucher
  • Thanh toán cho một khách mà nhiều nhân viên làm
  • Những chức năng khác
Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?